نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اشتراک‌گذاری دانش را می‌توان فعالیتی نظام‌مند برای انتقال و مبادله دانش و تجربه میان اعضای سازمان با اهداف مشترک تعریف نمود که به عنوان فرایند شناسایی، توزیع و بکارگیری از دانش موجود به منظور حل مسایل نظام حکمرانی سازمان قلمداد می‌شود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بر این فرض استوار است که دانش سازمانی و اشتراک‌گذاری میان کارکنان میتواند تأثیر قابل توجهی بر ارتقای کیفیت فعالیتهای تحقیق و توسعه داشته باشد و عملکرد حکمرانی نرم سازمانی را بهبود بخشد و موجب دستیابی سازمان به مزیت رقابتی پایدار گردد. اشتراک‌گذاری دانش هنگامی انجام خواهد شد که افراد مایل به کمک و یادگیری از دیگران در توسعه قابلیت‌ها و شایستگی‌های جدید باشند. هدف نهایی از فرایند اشتراک‌گذاری دانش به عنوان قدرت نرم، تلاش برای انتقال و تبدیل تجربیات و دانش همه افراد به دارایی‌ها و منابع سازمانی به منظور افزایش و پیشبرد اثربخشی حکمرانی سازمانی است. اثربخشی حکمرانی سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge sharing as soft organizational governance

نویسنده [English]

  • Vahid Araei

Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Knowledge sharing can be defined as a systematic activity for the transfer and exchange of knowledge and experience between members of the organization with common goals, which is considered as a process of identifying, distributing and using existing knowledge to solve problems of the organization's governance system. Using descriptive-analytical method, this article is based on the assumption that organizational knowledge and sharing among employees can have a significant impact on improving the quality of research and development activities and improve the performance of organizational soft governance and lead the organization to achieve advantage. Be competitive. Knowledge sharing will take place when people want to help and learn from others in developing new capabilities and competencies. The ultimate goal of the knowledge sharing process as soft power is to strive to transfer and transform all individuals' experiences and knowledge into organizational assets and resources in order to enhance and advance the effectiveness of organizational governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Knowledge
  • Knowledge Sharing
  • Knowledge Management
  • Organizational Soft Governance