بررسی نقش رسانه های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل
بررسی نقش رسانه های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل

محمد برجعلی زاده؛ علی جعفری؛ ناهید کردی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 139-172

چکیده
  فناوری های ارتباطی نوین به عنوان مهمترین دست آورد انسان قرن بیستم از طریق اتصال زیربناها و روبناها در حیات مادی و معنوی بشر، ظرف سه دهه ابعاد گوناگون زندگی انسان معاصر را دستخوش تغییر و تحول کرده است. ...  بیشتر