نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

درباره جهان پساکرونا پرسش های مهمی در میان متفکران و پژوهشگران جاری است. آنچه که به آن اذعان می شود این است که تحول اساسی در جهان ایجادشده، برخی از مناسبات فروریخته و رویش ها و روندهای جدیدی در راه است. سوال اصلی مقاله حاضر در واکاوی ضروری این شرایط خطیر پیش آمده، این است که چرا به رغم ادعای جهانی شدن، در مقطع بروز رفتارهای بیولوژیک ویروس کرونا، دولت های غربی به خصوص دولت های استکباری مدعی رهبری دهکده جهانی، میل به محلی شدن و شهروندان آنها میل به تفرد با صبغه ای خودمحورانه پیدا کرده اند؟ بررسی ما در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و مطالعه ی اسنادی نشان از آن دارد که تحولات پسا کرونایی، به لحاظ تئوریک ذات ناعادلانه جهانی شدن آمریکایی - اروپایی مبتنی بر مبادی هستی شناسی، انسان شناختی و ارزش شناسی مدرن و به لحاظ میدانی و عملیاتی ناکارآمدی حکمرانی ادعایی نظام جهانی و سقوط فردگرایی در ورطه ی خود محوری را عیان تر از پیش ساخته است، به نظر می رسد آنچه که جهانی می شود پرسش بیشتر و جدی تر از حقیقت هستی و انسان، گرایش انسان ها به سبک زندگی منطبق با فطرت انسانی، سنت های الهی و آرزو و انتظار منجی الهی موعود است. این گونه پرسش ها و گرایش ها، «دین فطری اسلام» و «مهدویت» را بیش از پیش در کانون توجهات بشری قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Nature" and "Mahdism" in the new post-Crownic order of the world village

نویسندگان [English]

  • mojtaba zarei 1
  • seyed ebrahim sarparast sadat 2

1 Faculty member of Political Science Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

There are important questions among thinkers and researchers about the post-corona world. What is acknowledged is that a fundamental change has taken place in the world, some relations have collapsed and new developments and trends are on the way. The main question of the present article in the necessary analysis of these serious conditions is why, despite the claim of globalization, at the time of the biological behavior of the corona virus, Western governments, especially arrogant governments claiming to lead the global village, the desire to localize and citizens Have they found the desire to be alone with a self-centered nature? Our study in this article by descriptive and analytical methods and documentary study shows that post-coronation developments are theoretically the unjust nature of American-European globalization based on the principles of modern ontology, anthropology and arithmetic. Operational inefficiency has made the alleged domination of the world system and the fall of individualism into the abyss of self-centeredness more obvious than ever. What seems to be a global question is more and more serious than the truth of existence and man, human tendency to live Human nature is the divine tradition and the desire and expectation of the promised divine savior. Such questions and tendencies make the "natural religion of Islam" and "Mahdism" more and more in the center of human attention. The coronation of the American and European bio-world in the production of virtues and public good in the face of the recent crisis, as

کلیدواژه‌ها [English]

  • global village
  • corona
  • globalization
  • nature
  • Mahdism