نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر

چکیده

جهان امروز عرصه‌ی رقابت رسانه‌هاست. رسانه‌ها با توجه به ابعاد کاربردی خود توانایی شکل‌دهی به اذهان را دارند. داعش اهمیت زیادی به انواع رسانه‌ها می‌دهد و نقش رسانه را در جهان امروز به خوبی درک کرده است. هدف مقاله حاضر تحلیل بازنمایی قدرت در رسانه های داعش با تاکید بر دابق می باشد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که در رسانه‌های داعش، قدرت چگونه بازنمایی شده است؟ در این راستا با درنظرگرفتن تعاریف و مقولات مربوط به قدرت نرم به بازخوانی مجله دابق پرداخته شده و با لحاظ کردن این مقولات شیوه بازنمایی رسانه‌ای داعش برخاسته از مفهوم و مقولات قدرت با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شده است. بررسی مجله دابق نشان می‌دهد که داعش با اعلام خلافت اسلامی، از چند طریق توانست اعمال قدرت کند؛ با استفاده از روایات و اسطوره‌های دینی، خلافت اسلامی را احیا کرده و با تقویت قدرت معنوی و متقاعدسازی، طیفی از مسلمانان سراسر جهان را با خود همراه سازد تا با «بیعت» و «هجرت» تحت لوای خلیفه قرار گرفته و جهاد کنند و یا با انجام عملیات های تروریستی قدرت داعش را در سراسر جهان به نمایش بگذارند. از دیگر مقولات مهم در این بررسی توجه زیاد داعش در بازنمایی قدرت نظامی و امنیتی، قدرت تنبیهی و مجازات، قدرت اقتصادی و خدمات اجتماعی و رفاهی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Power in Daesh’s Media: Content Analysis of Dabeq

نویسندگان [English]

  • mehdi abbaszadeh
  • Faezeh Rahimi moghaddam

Shahid Bahonar University

چکیده [English]

Today’s world is the arena of competition among the media. Media, considering their functional dimentions, not only have the ability to shape the minds, but also they can make even specific mindsets. Because they have the power to give their own constructed narratives to their audiences. Daesh gives much importance to media and this means that it well understood the role of media in the world. The main question of the present research is how the power representation is being done in daesh’s media? To answer the question regarding the concepts and elements of the soft power, authors analyze the power representation techniques in daesh’s media via a content analysis method. The case study of the research is dabeq magazine as the most important media that Daesh employs. Content analysis of Dabeq shows that Daesh succssessfully exerted power by declaring the Islamic State named Khilafa, revived the Islamic Khilafa based on religious holy texts, accompanied a wide range of Muslims all around the world by reinforcing the spiritual power and conviction to fight under the ideology of Daesh Khalifa and to exhibit the Daesh power across the globe by terrorist operations. Other elements analyzed in the research are focusing on the military power, punitive power, economic power and social and welfare services by Daesh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Soft power
  • Daesh
  • Media
  • Dabeq