تدوین سناریوهای مؤثر بر تأثیرات ژئواکونومیکی شیوع کرونا
تدوین سناریوهای مؤثر بر تأثیرات ژئواکونومیکی شیوع کرونا

میر نجف موسوی؛ محسن جان پرور؛ ساجد بهرامی جاف؛ ریحانه صالح آبادی؛ علی شمس الدینی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.2.1.7

چکیده
       ژئواکونومی، دانش طراحی و بازآفرینی استراتژی­های بازیگران با استفاده از منابع جغرافیای قدرت با ماهیت اقتصادی در مناسبات فروملی، ملی، منطقه­ای و جهانی هستند. شیوع ویروس کرونا تأثیرات ...  بیشتر