تضمّنات سیاسی – اخلاقی اقتصاد بازار آزاد و امکانات مقایسه ای – بومی آن در فلسفۀ فطرت
تضمّنات سیاسی – اخلاقی اقتصاد بازار آزاد و امکانات مقایسه ای – بومی آن در فلسفۀ فطرت

مجتبی زارعی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 106-129

چکیده
  .اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در نگاه اول، چندان دلالت سیاسی و اخلاقی صریحی ندارد و چنان می‌نماید که تنها به حوزه‌ی معاش و اقتصاد محدود می‌ماند اما داعیه‌های اخلاقی و سیاسی این شیوه‌ی اقتصاد ورزی را ...  بیشتر