مدیریت بحران‌های سازمانی، چیستی و چگونگی
1. مدیریت بحران‌های سازمانی، چیستی و چگونگی

محمد محمدی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1400، ، صفحه 131-150

چکیده
  این مقاله باهدف شناخت حوزه‌های بحران در سازمان تلاش دارد تا در مقام پاسخ به این سؤال که بحران‌های سازمانی چیست و راه‌کار کنترل آن کدام است؟ به واکاوی موضوع پرداخته و شاخص‌های تأثیرگذار بر بحران و کنترل ...  بیشتر