کنترل تروریسم سایبری با مدیریت مرزهای فضای سایبر راهبردی
1. کنترل تروریسم سایبری با مدیریت مرزهای فضای سایبر راهبردی

محسن جان پرور؛ ریحانه صالح آبادی؛ سیروس احمدی

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1397، ، صفحه 99-126

چکیده
  امروزه گسترش فضای سایبر سبب پیدایش مرزهای مجازی شده و از این جهت درک واقع‌بینانه از تهدیدهای امنیتی در گروی توجه به عوامل نرم‌افزاری است که حلقۀ واسط محیط امنیتی کشورها و سخت‌افزارها به شمار می‌روند. ...  بیشتر