نویسنده = ریحانه صالح آبادی
تعداد مقالات: 1
1. کنترل تروریسم سایبری با مدیریت مرزهای فضای سایبر راهبردی

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-126

محسن جان پرور؛ ریحانه صالح آبادی؛ سیروس احمدی