تدوین سناریوهای مؤثر بر تأثیرات ژئواکونومیکی شیوع کرونا
تدوین سناریوهای مؤثر بر تأثیرات ژئواکونومیکی شیوع کرونا

میر نجف موسوی؛ محسن جان پرور؛ ساجد بهرامی جاف؛ ریحانه صالح آبادی؛ علی شمس الدینی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.2.1.7

چکیده
       ژئواکونومی، دانش طراحی و بازآفرینی استراتژی­های بازیگران با استفاده از منابع جغرافیای قدرت با ماهیت اقتصادی در مناسبات فروملی، ملی، منطقه­ای و جهانی هستند. شیوع ویروس کرونا تأثیرات ...  بیشتر
کنترل تروریسم سایبری با مدیریت مرزهای فضای سایبر راهبردی
کنترل تروریسم سایبری با مدیریت مرزهای فضای سایبر راهبردی

محسن جان پرور؛ ریحانه صالح آبادی؛ سیروس احمدی

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1397، ، صفحه 99-126

چکیده
  امروزه گسترش فضای سایبر سبب پیدایش مرزهای مجازی شده و از این جهت درک واقع‌بینانه از تهدیدهای امنیتی در گروی توجه به عوامل نرم‌افزاری است که حلقۀ واسط محیط امنیتی کشورها و سخت‌افزارها به شمار می‌روند. ...  بیشتر