مدیر مسئول


دکتر محمدرضا مردانی دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
و رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور

  • mayahoo.com

سردبیر


دکتر محمدجواد جاوید استاد حقوق دانشگاه تهران

حقوق

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی باقری دولت آبادی استادعلوم سیاسی دانشگاه یاسوج

روابط بین الملل

  • abagheriyu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا بهروزی لک استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم (ع)

علوم سیاسی

  • behroozlakgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتربهرام بیات استاد امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

جامعه شناسی

  • bahram.bayatgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدجواد جاوید استاد حقوق و جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر جعفری استاد روابط بین الملل دانشگاه مازندران

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی دارابی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین هرسیج استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

علوم سیاسی

مدیر اجرایی


دکتر سید محمدرضا موسوی ش

  • moosaviutgmail.com