مقاله پژوهشی
نقش‌های ملّی و پیدایشِ قدرت‌نرم: تحلیل کمّی گفتارها/نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری (1368-1388)
نقش‌های ملّی و پیدایشِ قدرت‌نرم: تحلیل کمّی گفتارها/نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری (1368-1388)
دوره 3، شماره 9 ، مهر 1392، صفحه 9-40

چکیده
  اگرچه مطالعات نظری در حوزه قدرت نرم رو به افزایش دارد، اما توجه به رویکرد بومی در این مطالعات غلبه ندارد و از این حیث تلاش برای تعریف و نظریه‌پردازی بومی در این موضوع اولویت دارد. از این منظر نویسندگان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین رسالت دانشگاه و دانشگاهیان در مقابله با جنگ نرم
تبیین رسالت دانشگاه و دانشگاهیان در مقابله با جنگ نرم
دوره 3، شماره 9 ، مهر 1392، صفحه 41-62

چکیده
  ساختار جوامع پیچیدة کنونی متأثر از دانش و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است. بدلیل پیچیدگی انسان و جوامع انسانی و همچنین دانش‌محور بودن فعالیت‌های اجتماعی، لازم است دانشگاه‌ها در رسالت‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربست سیاست های نرم افزارانه در فتوحات تیمور
کاربست سیاست های نرم افزارانه در فتوحات تیمور
دوره 3، شماره 9 ، مهر 1392، صفحه 63-78

چکیده
  استفاده از منابع و سیاست های نرم افزارنه در مبارزه های نظامی از جمله روشهایی است که زمینه پیروزی  ارتش در میدان نظامی را فراهم می‌سازد. اگرچه برخی این رویکرد را جدید می دانند اما در گذشته فرمانرایان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قدرت نرم و هویت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران
قدرت نرم و هویت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران
دوره 3، شماره 9 ، مهر 1392، صفحه 79-98

چکیده
  اگر چه در خصوص منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران پژوهش‌های درخور توجهی انجام شده، اما بحث فرهنگ همچنان ـ به دلیل اهمیت راهبردیی که دارد ـ حائز توجه دو چندان است. دلیل این امر به بنیاد و هویت فرهنگی نظام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگوی تحلیلی قدرت نرم وسیاست بین‌الملل
الگوی تحلیلی قدرت نرم وسیاست بین‌الملل
دوره 3، شماره 9 ، مهر 1392، صفحه 99-112

چکیده
  قدرت یکی از مفاهیم اساسی در حوزه سیاست بین‌الملل است. تصمیم گیرندگان و سیاستمداران در این حوزه به دنبال توانایی تحصیل هدف های سیاست خارجی خود هستند؛ در واقع این همان مفهوم قدرت در سیاست بین‌الملل است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الهام بخشی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز1404
الهام بخشی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز1404
دوره 3، شماره 9 ، مهر 1392، صفحه 113-134

چکیده
  با تحلیل متن سند چشم انداز می‌توان منابعی را یافت که قدرت نرم افزاری ایران را افزایش می‌دهند. در این میان، یکی از مولفه‌های راهبردی برای ارتقاء و اشاعه قدرت نرم افزاری نظام جمهوری اسلامی، «الهام ...  بیشتر