بررسی رابطه میان دینداری و رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)
بررسی رابطه میان دینداری و رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)
دوره 3، شماره 8 ، دی 1392، ، صفحه 27-44

چکیده
  از مؤثرترین راه‏های رسیدن به توسعه پایدار، جلب مشارکت مردم در فرایند توسعه از مرحله تصمیم‏گیری تا اجرا است. رفتار انتخاباتی بیانگر الگوی خاصی از رفتار سیاسی  است که  مبتنی بر مجموعه نگرش‌ها، ...  بیشتر