شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی علم و فناوری
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی علم و فناوری

علی بنیادی نائینی؛ سیدمحمود صدوق

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 60-85

چکیده
  دیپلماسی علم و فناوری پدیده‌ای است که اگرچه نوظهور نبوده، لیکن ادبیات آن در سال‌های اخیر رو به افزایش است و تجربیات موفقی را با خود به همراه آورده است. دیپلماسی علم و فناوری بمعنای تعامل علم و فناوری ...  بیشتر