نقش و جایگاه راهپیمایی اربعین بر قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران
نقش و جایگاه راهپیمایی اربعین بر قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران

نصرت اله حیدری؛ یونس عزتی؛ سارا فلاحی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران با محوریت دین شکل‌گرفته است پس مبانی قدرت آن نیز بر مؤلفه‌های دینی و نرم استوار است. سوگواری‌های عاشورا و اربعین ازجمله آئین‌هایی هستند که از ظرفیت لازم برای انسجام‌بخشی و قدرت ...  بیشتر