تاثیر اندیشه مهدویت به عنوان مؤلفه قدرت نرم در وحدت جهان اسلام
تاثیر اندیشه مهدویت به عنوان مؤلفه قدرت نرم در وحدت جهان اسلام

مهدی محمدزاده بنی طرفی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1401

چکیده
  وحدت اسلامی از نوع مطلوب و ثمر بخش آن، یعنی اهتمام برای رسیدن به نوعی یگانگی در منافع و اهداف و تقریب در باور های دینی، از سوی کسانی که مشترکات بسیاری در باورهای اسلامی دارند، یکی از مهمترین آن ها اندیشه ...  بیشتر