دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391