بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روی هویت ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

تغییر و تکوین هویت ملی به عوامل و زمینه‌های مختلفی مرتبط می‌گردد. یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر هویت ملی تکنولوژی‌های جدید ارتباطی است. هدف این پژوهش شناخت و تبیین تأثیر فضای مجازی با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی بر هویت ملی دانشجویان است. نوع تحقیق «بنیادین»، سطح تحقیق «تحلیلی»، رویکرد روش شناختی ابطال‌گرایی، روش تحقیق «پیمایش» و تکنیک گردآوری اطلاعات «پرسشنامه» است. در این پژوهش با تقسیم شبکه‌های اجتماعی به مؤلفه‌هایی از قبیل مدت زمان عضویت در شبکه‌های اجتماعی، مدت زمان استفاده روزانه از شبکه‌های اجتماعی، میزان فعال بودن کاربران شبکه‌های اجتماعی و میزان واقعی تلقی کردن محتوای شبکه‌های اجتماعی به بررسی میزان تأثیرگذاری این مؤلفه‌ها بر هویت ملی پرداخته شد. حجم نمونه با استفاده از نرم‌افزار spss sample power به تعداد 340 نفر تعیین و نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در دانشگاه شیراز انتخاب شدند. نتایج مدل نهایی نشان داد 4 درصد از تغییرات (تقویت یا تضعیف) متغیر هویت ملی تحت تأثیر چهار مؤلفه شبکه‌های اجتماعی قرار دارد که در این میان متغیرهای "مدت زمان عضویت در شبکه‌های اجتماعی" با ضریب استاندارد (12/0-) و "مدت زمان استفاده روزانه از شبکه‌های اجتماعی" با ضریب استاندارد (13/0-) تأثیری تضعیف‌کننده و معنادار بر روی هویت ملی داشتند. نتایج نشان می‌دهد دو مؤلفه میزان فعال بودن کاربران شبکه‌های اجتماعی و میزان واقعی تلقی کردن محتوای شبکه‌های اجتماعی تأثیر معنی‌داری بر روی هویت ملی نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the impact of social networks on national identity

نویسندگان [English]

  • mahmoudreza rahbarghazi 1
  • zeynab imaniyan mofrad 2
1 political science, isfahan university
2 Department of Sociology, shiraz university
چکیده [English]

Change and development of national identity and areas of factors related to the elderly. One of the important variables affecting national identity and new communication technologies. The purpose of this study was to identify and explain the impact of social networks on the Internet with an emphasis on national identity is the students. A sample using the software spss sample power to determine the number of 340 samples were selected using cluster sampling in Shiraz University. The final model results showed a 4% change (strengthen or weaken) national identity is influenced by the four components of social networks. The variables "length of membership in social networks" with the standard rate (-0.12) and "time daily use of social networks" with the standard rate (-0.13) and significant destabilizing impact on identity were national. The results showed that two factors, the actual amount deemed active users of social networks and social networking content had a significant effect on national identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • membership for the duration of daily use
  • the user's activity
  • and the true extent deemed a social network content