نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس.

2 فارغ التحصیل کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی. دانشگاه زابل

چکیده

امروزه با پیشرفت ارتباطات، جوامع دستخوش تغییرات بسیاری شده‎اند. رسانههای همگانی مانند تلویزیون، رادیو، اینترنت، ماهواره و ... در سطح جامعه جایگاهی را اشغال کرده‎اند که از آن جایگاه بهطور فزاینده چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌الملل مطرحشدهاند. از آنجا که فرهنگ‎ها از طریق رسانههای جمعی جریان مییابند، اشکال متفاوت زندگی نیز توسعه مییابند. در این رابطه میتوان گفت که رسانهها بر شیوه زندگی و سلیقههای عمومی در سطح جامعه تأثیر میگذارند. هدف پژوهش حاضر آن است که میزان تأثیرگذاری رسانهها بر تغییر سبک زندگی روستاییان را نشان دهد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی میباشد و داده‎ها و اطلاعات موردنیاز به تبعیت از موضوع پژوهش از دو روش اسنادی- کتابخانه‎ای و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه جمعآوری شده است. جامعه موردمطالعه این تحقیق 380 نفر از روستاییان بخش مرکزی شهرستان زهک میباشد. نتایج بهدستآمده حاکی از ارتباط معنادار میان میزان استفاده از رسانهها و تغییر در سبک زندگی روستاییان در منطقه موردمطالعه میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact analysis of the media power on the lifestyle of the frontier villages people (Zehak) Sistan

نویسندگان [English]

  • mortaza tavakoli 1
  • Abdolmajid Shahzaee 2

1 geography Dept. human science faculty; tarbyat modares university;Tehran;Iran

چکیده [English]

Lifestyle, something that social scientists have noticed over the past decades. However, definitions and approaches concerning lifestyle is different, can be found in common places where intellectuals are more accepting. Style of life, in every society, can be done with various motives, with the advancement of communication, societies have undergone many changes. Mass media such as TV, radio, Internet, satellite, etc. have occupied a place in society that increasingly place both nationally and internationally Mtrhshdhand. Since the flow through the mass media cultures, different forms of life developed. In this respect, the lifestyle media and public preferences influence in the community. The aim of this study is that the impact of the media on lifestyle changes to show the villagers. This research study of 380 villagers in the central city is Zehak. The results show a significant association between the use of media and lifestyle changes in the study area is rural.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The power of media
  • Lifestyle
  • Rural
  • city Zehak Sistan