قدرت نرم در ساسات خارجی آمریکا با تاکید بر پدیده فرهنگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی