حرکت به سوی فناوری های نرم در عرصه جنگ نرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی