قدرت نرم از دیدگاه اسلام و کاربرد مولفه های آن در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی