تحلیل پروپاگاندای شبکه تلویزیونی صدای آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ؛ مورد مطالعه برنامه پارازیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی