الزام به رعایت اخلاق و مشورت در اندیشه دینی مبنای قدرت نرم در حکومت اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی