نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، تاکستان، ایران

2 دانشجوی دوره دکترای علوم سیاسی تهران مرکز، گرایش جامعه شناسی، تهران، ایران

چکیده

     ویروس کرونا بعنوان بزرگترین  تهدید جامعه بشری و دولت ها بعد از جنگ دوم جهانی شناخته می شود. چنانکه برخی از کارشناسان کارامدی و و مشروعیت  دولتها  در هزاره سوم را وابسته به امنیت و سلامت شهروندان می دانند. تاثیرات ویروس کرونا بر ایران همانند سایر جوامع را می توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد. در واقع هدف این نوشتاربررسی تاثیرات کرونا بر ابعاد زندگی سیاسی ایرانیان بخصوص در حکمرانی خوب  و شفافیت در عملکرد و اطلاع رسانی است. اگرچه تاثیرات کرونا بر ابعاد زندگی ایرانیان در برخی موضوعات همانند تحول در سبک زندگی و چالش های اقتصادی همانند سایر کشورها بوده است. اما تبعات این ویروس بر ساحت زندگی سیاسی-اجتماعی ایرانیان در برخی موارد متفاوت از سایر کشورها بوده است، چنانکه از بعد تعامل دولت و شهروندان متفاوت از سایر کشورها بوده است. می توان گفت که کرونا هم تاثیرات منفی همچون بی اعتمادی به مسئولین در ارایه امار صحیح و برخورد شفاف، شکاف در نهادهای تصمیم گیرنده، ناکارامدی سمن ها و همچنین تاثیرات مثبت بر حمکرانی خوب همچون پاسخگویی حداکثری قوه مجریه، وانعطاف پذیری مطلوب دولت و نهادهای مذهبی در ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • hasan shamsini ghiasvand 1
  • h h 2

1 political science. Faculty of Law and Political Science. University of Karaj. Alborz. Iran

2 aaa

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a