نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، گرایش مسائل اجتماعی ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

اخلاق شهروندی مفهومی جمعی است و بر ارزش‌هایی چون نوع­دوستی، وظیفه­شناسی و احترام و تکریم متقابل در محدوده­ای به نام شهر تأکید دارد.  بااین رویکرد پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر  قدرت نرم عضویت در شبکه­های اجتماعی مجازی بر پایبندی به اخلاق شهروندی در بین کارکنان شهرداری شهر زنجان می­باشد.روش شناسی نوشتار حاضر توصیفی- تحلیلی و روش تحقیق از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شهرداری شهر زنجان در سال 1397( 1478 نفر) و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل 305 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری به روش احتمالی و از نوع تصادفی ساده می‌باشد. . است. برای اندازه گیری شبکه اجتماعی مجازی در این پژوهش از عضویت در شبکه های اجتماعی؛ تلگرام، اینستاگرام و واتس آپ و میزان استفاده  به ساعت در روز استفاده شده است. نتایج نشان داد که تغییرات تعهد سازمانی حاصل از شبکه­های اجتماعی مجازی را در حد متوسط به میزان 46 درصدو مقدار کم به میزان 45.7 دانسته­اند، درحالی‌که برای دو مؤلفه نوع دوستی و  وظیفه شناسی تغییرات حاصل را در حد زیادی  به میزان­های 60 درصد و 47 درصددانسته و درنهایت برای  ابعاد احترام و تکریم به مقدار متوسط  به میزان 55 درصد ارزیابی‌شده است. به عبارتی استفاده از شبکه های مجازی و محتواگرایی آن به عنوان یکی از منابع مهم تاثیرگذار برای پایبندی به اخلاق شهروندی محسوب شده؛ چنانکه گرایش و غلبه مصرف محتویات این رسانه؛ تبلور خود را در پایبندی به اخلاق شهروندی را در میان کارکنان شهرداری زنجان به ترتیب به شکل رسوب وظیفه شناسی، نوعدوستی، وظیفه شناسی، تعهد سازمانی نشان داده و این امر می تواند زمینه ساز برنامه ریزی برای آینده این سازمان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • g b 1
  • a a 2
  • a a 3

1 a

2 a

3 a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a