نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

چکیده

امروزه ســازمان هــای بین المللــی غیردولتی به دلیل ماهیــت غیرانتفاعی و
داوطلبانه خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند و توانسته اند
در شــکل گیری و اجرای قواعد بین المللی نقش مهمی را ایفا نمایند.
یک سازمان غیر دولتی، شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن، شهروند
یا مجموعه ای از شــهروندان یک یا چند کشــور است که نوع فعالیت آن به منظور
پاسخ گویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری
می نماید، تعیین می شود.
و اما اداره اطالعات عمومی سازمان ملل متحد تعریف زیر را ارائه می دهد:
به هر سازمان غیر دولتی و داوطلبانه ای اطالق می شود که در سطح محلی،
ملی یــا بین المللی فعالیت دارد و افرادی با عالیق مشــترک آن را اداره می کنند.
خدمات انســان دوستانه، توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاست های
اتخاذ شده از ســوی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجه، در شمار
فعالیت های این سازمان قرار می گیرد. این گونه سازمان ها، با تحلیل و کارشناسی
امور، نقش مشابه ساز و کارهایی هشدار دهنده را بازی می کنند. در خصوص جایگاه
و اهمیت ســازمان های غیر دولتی کافی است یادآوری گردد که در سال )1948 ،)
45 ســازمان غیر دولتی مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد کسب کرده بودند و
در حال حاضر 2719 سازمان دارای مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی
)اکوســوک( بوده و حدود 400 ســازمان غیر دولتی نیز دارای مقام مشــورتی نزد
»کمیسیون توسعه پایدار« می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

SPORT NGOs act as soft power in international peacemaking with emphasis on Olympic Games

نویسندگان [English]

  • Rasoul Afkhami 1
  • behshid arfania 2
  • mohsen mohebi 3

1 Legal Officer of the High Committee for Sports Policy of the Expediency Council

2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor and Director of Graduate Studies, Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, international NGOs due to the nature of nonprofits and
Voluntarily, they have attracted the attention of the main players of international law and have been able to
Play an important role in the formation and implementation of international rules.
A non-governmental organization is a nonprofit whose members are citizens
or a collection of citizens of one or more countries whose type of activity is intended to be
Responding to the needs of people in the community or communities with which the organization cooperates
It is determined.
But the UNITED NATIONS Public Information Administration provides the following definition:
is available to any NGOs and voluntary organizations at the local level,
It operates nationally or internationally, and is run by people of common highness.
Humanitarian services, paying attention to government actions, monitoring policies
Adopted by the government and encouraged political participation in foreign affairs, in number
The activities of this organization are located. Such organizations, with analysis and expertise
Affairs play the same role as alarming mechanisms. About the position
And the importance of NGOs is enough to remind you that in 1948,
45 NGOs had gained advisory positions with the United Nations and
Currently, 2,719 organizations have advisory positions with the Economic and Social Council
Ecosuk and about 400 NGOs did not have advisory positions.
"Sustainable Development Commission".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Peace.soft power
  • NGOs
  • sports
  • Olympic Games
  • international relations