نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی بناب، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه و تشریح مولفه ها و عناصر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در قرن بیست و یکم می پردازد. در این پژوهش علاوه بر توضیح مولفه ها و عناصر یاد شده سعی شده است اهمیت و شیوه کاربرد این قدرت برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز تبیین شود . مهم ترین استدلالی که اینجا مطرح شده است آن است که جمهوری اسلامی ایران با افزایش قدرت نرم خود در شرایط عادی، ضمن نفوذ در افکار و قلوب دیگران، می تواند به تقویت و ذخیره سازی قدرت سخت خود در شرایط بحرانی نیز دست یابد. ایران زمانی می تواند از قدرت نرم خود بهره ببرد و به تقویت قدرت ملی خود دست یابد که استراتژی، راهبرد و نیز ارزش های مطلوب خود را به گونه ای ارائه دهد که از دو بعد ملی و فراملی از مولفه های تولید قدرت خود نهایت بهره برداری را به عمل آورد. اهمیت تقویت و به کارگیری قدرت نرم توسط دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن و گسترش ارتباطات بین جوامع بیشتر می شود. حال سئوالی که مطرح می شود این است که مهم ترین مولفه ها و عناصر قدرت نرم ایران در حوزه های فرهنگ و سیاست و دیپلماسی چه می باشند. سئوال دیگر این است که از این مولفه ها و عناصر به چه نحوی می توان برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد ؟ در پژوهش حاضر سعی شده است به صورت علمی به این سئوالات پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Components of soft power of the Islamic Republic of Iran in the field of diplomacy and foreign policy

نویسنده [English]

  • parviz ahadi

Assistant Professor and Faculty Member, Department of Political Science and International Relations, Bonab Branch, Bonab Islamic Azad University, Iran

چکیده [English]

the present study examines the components and elements of the soft power of the islamic republic of iran in the 21 st century . in this study , in addition to explaining the components and elements , it has been tried to explain the importance and way of application of this power to advance the aims of the foreign policy of the islamic republic of iran . the most important argument here is that the islamic republic of iran can achieve its strong power in critical condition by increasing its soft power in normal conditions , as it penetrates the thoughts and hearts of others . iran can take advantage of its soft power and to achieve its national power to develop its strategy , strategy as well as its desired values in a way that makes use of the two national and national dimensions of its power production components . The importance of strengthening and implementing soft power is made by the governments of the Islamic Republic of Iran in the age of globalization and the spread of relations between communities . The question now is what is the most important components and elements of Iran 's soft power in the fields of culture and politics and diplomacy . the other question is , how can these components and elements be used to advance the goals of the foreign policy of the islamic republic of iran ? in this study , we have tried to answer these questions scientifically

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • strategy
  • Islamic Republic
  • Foreign Policy