نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

چکیده

     رسانه ها برای نقش آفرینی موثر در عرصه جنگ نرم علاوه بر به خدمت گرفتن دانش و فن آوری های روز باید نیروی انسانی  مستعد، معتقد و توانمند را در این عرصه به کار بگیرند. حل شدن این دغدغه در گرو شناختن استعدادهای افراد و هدایت آنها در مسیر درست می‌باشد. به این دلیل لازم است تا شایستگی‌های موردنیاز برای فعالیت در گروه‌های شغلی مختلف حوزه رسانه شناسایی شده و به‌صورت یک مدل شایستگی برای استعدادیابی در هر گروه شغلی تدوین گردد.روش پژوهش مورد استفاده روش آمیخته اکتشافی است که جامعه آماری آن در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان حوزه رسانه در داخل کشور بوده‌اند که بصورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. سپس در بخش کمی 360 نفر از خبرنگاران خبرگزاری فارس در مقایسه با مدل سنجیده شده تا میزان انطباق هر فرد با شایستگی‌های موردنیاز شناسایی شود و نقاط قوت، بهبود و ضعف وی استخراج گردد. در پایان این فرآیند، کارنامه‌ای بر اساس مدل شایستگی و نمرات فرد در آن شایستگی‌ها به وی ارائه می شود که ابزاری برای برنامه توسعه فردی (PIP)و تعیین مسیر رشد حرفه‌ای به دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing A News Agency Staff & Journalists Competency Model for Effective Confrontation against Soft Warfares (Case study of Fars News Agency)

نویسندگان [English]

  • payam tirandaz 1
  • a a 2
  • a a 3
  • a a 3

1 Managing Director Fars News Agency

2 a

3 a

چکیده [English]

To play an effective role in soft warfare, media need to employ apt, believing and capable human force in addition to modern knowledge and technologies.
The solution to this concern depends on recognizing the individual's talents and guiding him in the right direction.
For this reason, it is necessary to identify the competencies required to work in different occupational groups in the field of media and to develop a competency model for talent identification in each occupational group.
The research method used is a mixed exploratory method whose statistical population was in the qualitative section of 18 media experts in the country who were purposefully selected and interviewed semi-structured.
Then, in the quantitative section, 360 reporters of Fars News Agency were measured in comparison with the model to identify the degree of compliance of each person with the required competencies and to extract her strengths, improvements and weaknesses. At the end of this process, a resume based on the competency model and the individual's scores on those competencies were provided to him / her, which provide a tool for the Personal Development Plan (PIP) and determining the path of professional growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management
  • Competency Model
  • Competency Assessment
  • Media
  • news agency
  • Fars News Agency