نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی. دانشکده حقوق و علاوم سیاسی. دانشگاه کرج. البرز. ایران

2 دانشجوی دوره دکترای علوم سیاسی تهران مرکز

چکیده

ویروس کرونا بعنوان بزرگترین تهدید جامعه بشری و دولت ها بعد از جنگ دوم جهانی شناخته می شود. چنانکه برخی از کارشناسان کارامدی و و مشروعیت دولتها در هزاره سوم را وابسته به امنیت و سلامت شهروندان می دانند. تاثیرات ویروس کرونا بر ایران همانند سایر جوامع را می توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد. در واقع هدف این نوشتاربررسی تاثیرات کرونا بر ابعاد زندگی سیاسی ایرانیان بخصوص در حکمرانی خوب و شفافیت در عملکرد و اطلاع رسانی است. اگرچه تاثیرات کرونا بر ابعاد زندگی ایرانیان در برخی موضوعات همانند تحول در سبک زندگی و چالش های اقتصادی همانند سایر کشورها بوده است. اما تبعات این ویروس بر ساحت زندگی سیاسی-اجتماعی ایرانیان در برخی موارد متفاوت از سایر کشورها بوده است، چنانکه از بعد تعامل دولت و شهروندان متفاوت از سایر کشورها بوده است. می توان گفت که کرونا هم تاثیرات منفی همچون بی اعتمادی به مسئولین در ارایه امار صحیح و برخورد شفاف ، شکاف در نهادهای تصمیم گیرنده، ناکارامدی سمن ها و همچنین تاثیرات مثبت بر حمکرانی خوب همچون پاسخگویی حداکثری قوه مجریه، وانعطاف پذیری مطلوب دولت و نهادهای مذهبی در ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

قدرت نرم ، کرونا و حکمرانی خوب ؛ با تاکید بر شفافیت در ایران

نویسندگان [English]

  • hasan shamsini ghiasvand 1
  • hossian yosafi sabet 2

1 political science. Faculty of Law and Political Science. University of Karaj. Alborz. Iran

2 PhD student of Tehran Political Science Center

چکیده [English]

The coronavirus is known to be the biggest threat to human society and governments since World War II. As some experts consider the efficiency and legitimacy of governments in the third millennium depend on the safety and health of citizens. Corona's effects on Iran, as in other societies, can be examined from different perspectives. In fact, the purpose of this article is to examine the effects of Corona on the dimensions of Iranian political life, especially in good governance and transparency in performance and information. However, Corona's influence on the dimensions of Iranian life on some issues, such as lifestyle changes and economic challenges, has been similar to other countries. However, the consequences of this virus on the socio-political life of Iranians in some cases have been different from other countries, as it has been different from other countries in terms of government-citizen interaction. It can be said that Corona also has negative effects such as distrust of officials in providing accurate statistics and transparent treatment, gaps in decision-making institutions, inefficiency of institutions, as well as positive effects on good cooperation such as maximum accountability of the executive branch, and favorable flexibility of government and religious institutions. It has been in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • corona
  • Iran
  • Transparency
  • Accountability