نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

یکی از ابعاد و عرصه های تحقیق و پژوهش پیرامون قدرت نرم، تحقیق پیرامون این واقعیت از منظر دعاهای صحیفه سجادیه می باشد. دوران امام سجاد (ع)، یکی از سخت ترین و پراختناق ترین بازه های زمانی پس از ظهور اسلام است. آن حضرت در دورانی می زیستند که حکومت ستمگر بنی امیه در سراسر جامعه اسلامی حاکمیت یافته بود و آداب و رسوم جاهلیت را با قدرت رواج می داد. امام سجاد (ع) برای مقابله با تهدیدات نرم و جنگ نرم با دشمنان سلاح نرم کارآمدی با نام «دعا» را انتخاب کردند. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال مهم است که قدرت نرم امام سجاد (ع) در دعاهای صحیفه سجادیه چگونه بوده و در این خصوص از چه شیوه هایی استفاده کرده است؟ در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی-تحلیلی و به صررت هدفمند به مطالعه و تحلیل اصول و شیوه هایی که امام سجاد (ع) در قدرت نرم به آنها توجه کرده و بهره برده اند، پرداخته شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امام سجاد (ع) در قالب یک سلاح نرم، یعنی «دعا»، با توجه به اصول و ساحتهای رویکرد اسلامی به قدرت نرم، به پالایش، ارتقاء و استحکام بخشی ارکان معرفتی دین اسلام پرداخته اند. همچنین با خوانش دقیق دعاهای صحبفه سجادیه متوجه خواهیم شد که امام سجاد (ع)، قدرت نرم در این کتاب ارزشمند را در بینش دهی و آگاه سازی انسان ها نسبت به موضوعات و مسائل، در هدایت جامعه و رشد انسان ها مؤثر می داند..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Manifestation of soft power in the prayers of Sahifa Sajjadieh

نویسنده [English]

  • Hossein hadidi

Director of the Department of Arabic Language and Literature at Payame Noor University of Tehran

چکیده [English]

One of the dimensions and areas of research on soft power is research on this fact from the perspective of the prayers of Sahifa Sajjadieh. The time of Imam Sajjad (AS) is one of the most difficult and glorious periods after the advent of Islam. They lived in a time when the oppressive rule of the Umayyads ruled over the entire Islamic society and promoted the customs of ignorance by force. Imam Sajjad (AS) chose an effective soft weapon called "prayer" to deal with soft threats and soft war with enemies. The main purpose of this study is to answer the important question of what was the soft power of Imam Sajjad (AS) in the prayers of Sahifa Sajjadieh and what methods did he use in this regard? In the present article, a descriptive-analytical method has been tried to study and analyze the principles and methods that Imam Sajjad (AS) has paid attention to and used in soft power. The findings of the research indicate that Imam Sajjad (AS) in the form of a soft weapon, ie "prayer", according to the principles and areas of the Islamic approach to soft power, have refined, promoted and strengthened the epistemological pillars of Islam. Also, by carefully reading the prayers of Sahifa Sajjadieh, we will realize that Imam Sajjad (AS) considers the soft power in this valuable book to be effective in giving insight and informing people about issues and issues, in guiding society and human growth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Sajjad (AS)
  • Sahifa Sajjadieh
  • Soft Power
  • Umayyads