نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

اگرچه قدرت نرم و هوشمند در طول تاریخ منابع مهم نفوذ یا تاثیرگذاری بوده اند، تغییر در سیاست دنیای مدرن بیش از پیش بر سودمندی آنها افزوده است .در حالیکه قدرت در قرن هجده میلادی احتمالا توسط کسی که بهترین منابع قدرت سخت را در اختیار داشت تعیین می شد، در قرن بیست و یکم، انقلاب اطلاعات و ابداعات فزاینده در ساحت فن آوری منابع جدیدی برای قدرت تولید کرده اند. از دید جوزف نای، قدرت هوشمند عبارت است از "ترکیب قدرت نرم و سخت به شیوه موثر". هدف این پژوهش بررسی قابلیت کاربست نظریه قدرت هوشمند جوزف نای در اندیشه امام خمینی می باشد. فرضیه پژوهش حاضر آنست که بسیاری از شاخص های قدرت هوشمند جوزف نای قابلیت کاربست در اندیشه سیاسی امام خمینی را دارد. پس از جمع آوری منابع از طریق فیش برداری از اسناد مرتبط، داده های جمع آوری شده به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آندسته از شاخص های قدرت هوشمند که ریشه در مبانی آموزه های غربی دارند قابلیت کاربست در اندیشه امام خمینی را ندارند، در حالیکه بسیاری از شاخصا این قابلیت را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Smart Power in Imam Khomeini's Political Thought: Application of Joseph Nye's Theory

نویسنده [English]

  • Seyyed Sadrodin Moosavi

Faculty member, Department of Islamic Political Thought, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution

چکیده [English]

Although soft and smart power have been important sources of influence in the course of history, changes in politics in the modern world have added to their utility. While in the 18th century power was determined by the one who had the best sources of power at his disposal, in the 21st century, the information revolution and innovations have created new sources of power. In Joseph Nye’s definition, smart power “is a combination of soft and hard power in an effective way”. The objective of this paper is to study the applicability of Nye’s theory to Imam Khomeini’s political thought. The hypothesis of the research is: many of the indexes of Joseph Nye’s smart power theory are applicable to Imam Khomeini’s political thought. Descriptive-analytical research method was used for this research. The findings of the research indicate that some indexes of smart power are applicable to Imam Khomeini’s political thought, while the ones based on Western doctrines are not applicable. Although Imam Khomeini did not use the concept of smart power and this concept had not been yet introduced in his time, he practically used smart power in confronting the challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini"
  • "Joseph Nye"
  • "smart power"
  • "soft power"
  • "hard power"