نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی تأثیر بسیج اساتید بر تولید قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران از طریق تربیت نخبگان ‏سیاسی است. در این راستا، پرسش اصلی مقاله این‏گونه تدوین شده است که «شیوه‏ های ممکن برای افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی از سوی اساتید بسیجی در جریان تربیت نخبگان سیاسی کدام ‏اند؟» برای این منظور از رویکرد پیمایشی استفاده شده است که جامعه آماری آن‏را کلیه اعضای هیأت علمی تمام ‏وقت دانشگاه ‏های شیراز تشکیل می ‏دهد و حجم نمونه شامل 375 نفر (314 مرد و 61 زن) است که با استفاده از روش نمونه ‏گیری سهمیه ‏ای به نسبت تعداد و جنسیت اساتید هر مرکز دانشگاهی انتخاب شده ‏اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‏نامه محقق‏ساخته با مقدار ضریب آلفای کرونباخ برابر با 98/0 است. داده‌های گردآوری‏شده از این طریق با استفاده از نرم‏افزار آماریSPSS در دو سطح تجزیه‏وتحلیل شده‏اند: در سطح نخست با استفاده از روش‏های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روش‌های آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه‏ای و آزمون رتبه‏بندی فریدمن). برپایه یافته‏های پژوهش، میانگین نقش بسیج اساتید در افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران از رهگذر تربیت نخبگان سیاسی 44/5 و بیشتر از مرز شدت پایین برای این عامل (4) است که نقش تعیین‏کننده اساتید بسیجی در افزایش قدرت نرم ایران را تأیید می‏کند. همچنین نتایج پژوهش نشان می‏دهد که اساتید بسیجی بیشترین تأثیر را با رتبه میانگین 7/4 بر مؤلفه «تقویت ولایت‌پذیری دانشجویان» و کمترین تأثیر را با رتبه میانگین 73/2 بر مؤلفه «افزایش بنیه علمی دانشجویان» داشته‏اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Basij-Asatid in Training Political Elites and its Impact on Iran's Soft ‎Power ‎(a Case Study on Basij Professors of Shiraz Universities)‎

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karimian 1
  • Ghafar Zarei 2

1 PhD Student of Political Science, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran.

چکیده [English]

The main goal of this paper is to evaluate the impact of Basij-Asatid (Teachers Basij) on the generation of soft power of the Islamic Republic of Iran through training of political elite. The main question of the article is "What are the possible methods for the soft power of the Islamic Republic to be enhanced by Basij-Asatid and through training of political elites?" For this purpose, a survey approach has been used. The statistical population of the study consists of all faculty members of Shiraz universities. The sample size includes 375 professors selected through proportional sampling method based on the number and gender of professors. Data collecting tool is a researcher-made questionnaire with Cronbach's alpha coefficient of 0.98. The data are analyzed using SPSS software at two levels: At the first level using descriptive statistics methods (frequency, mean and standard deviation) and in the second level using inferential statistics (one-sample t-test and Friedman ranking test). The findings say that the average role of Basij-Asatid in increasing the soft power of Iran by training of political elites is 5.44 and higher than the low intensity limit for this factor (4), which confirms the decisive role of Basij-Asatid in increasing Iran's soft power. The results also show that the factor of "enhancing student Wilayat (Velâyat Paziri)" with an average of 4.7, is the most important and "increasing the student scientific abilities", with an average of 2.73, is the least important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basij-Asatid (Basij Professors)
  • Students
  • Political elite
  • Shiraz Universities
  • Soft power