نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

3 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارئه الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در سازمان های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان انجام شد. روش انجام تحقیق بصورت طرح ترکیبی از نوع کثرت گرایی در داده ها بوده است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل خبرگان(کارشناسان ارشد ادارات دولتی شهر زاهدان و اساتید دانشگاه) و در بخش کمی 200 نفر از مدیران سازمان های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان بوده است که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد 20 خبره و 132 نفر از مدیران سازمان های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پژوهشگر در بخش کیفی پژوهش ابتدا با مطالعه عمیق اسناد موجود و سپس مصاحبه با خبرگان اقدام به شناسایی شاخص های الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در سازمان های دولتی را از روش تحلیل تم نمود. خروجی این مرحله شناسایی 114 شاخص در قالب 19 بعد اصلی و 32 زیر بعد اصلی بود. در گام دوم به جهت برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد بدست آمده و ارایه مدل ساختاری ، از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده گردید که بر اساس نظرات خبرگان و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، مدل رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم احصاء گردید. نتایج تحقیق نشان داد که، عوامل علی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در سازمان های دولتی بر راهبرد سازمانی تاثیر ندارد، اما عوامل زمینه‌ای و ساختاری رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در سازمان های دولتی بر راهبرد تاثیر دارد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intelligent leadership model based on soft power in government organizations (Case Study: Selected Government Organizations of Sistan and Baluchestan Province)

نویسندگان [English]

  • salman jalali 1
  • ebrahim haddadi 2
  • aleme keikha 3
  • abdolali keshtgar 4
  • amin reza kamalian 4

1 phd student

2 faculty member, zahedan barnch, islamic azad university

3 faculty member, university of sistan and baluchestan

4 faculty member, university of sistan and baluchestan

چکیده [English]

This study aimed to present a model of smart leadership based on soft power in selected government organizations in Sistan and Baluchestan province. The research method has been a combination of multidimensional data design. The statistical population of this research in the qualitative section includes experts (senior experts of government departments of Zahedan city and university professors) and in the quantitative section of 200 managers of selected government organizations in Sistan and Baluchestan province, which uses 30 targeted sampling methods. 132 managers of selected government organizations in Sistan and Baluchestan province were selected as the sample size. In the qualitative section of the research, the researcher first interviewed the experts and available documents to calculate the indicators of the soft leadership model based on soft power in government organizations through the method of thematic analysis. The output of this stage was the identification of 114 indicators in the form of 19 main dimensions and 32 sub-main dimensions. In the second step, to establish communication and sequence between the obtained dimensions and present the structural model, the method of interpretive structural modeling (ISM) was used. Based on the opinions of experts and analyzes, the smart leadership model based on soft power was calculated. The results showed that causal factors of soft leadership based on soft power in government organizations do not affect organizational strategy, but the underlying and structural factors of soft leadership based on soft power in government organizations affect strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Leadership
  • Soft power
  • Organizational Strategies of Leadership
  • Selected Government Organizations of Sistan and Baluchestan Province