1. فرهنگ اسلامی در تقابل با نسبیت فرهنگی

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-27

احمدرضا بسیج


2. ساختار قدرت نرم درگفتمان اسلامی

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-28


6. نرم افزارگرایی امنیتی و الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-26


7. اثربخشی قدرت نرم برنامه های راهیان نور

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 9-28


9. تبلیغات خصمانه از منظر حقوق بین الملل

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-34


10. بررسی جامعه شناختی مفهوم سرمایه اجتماعی در سوره بقره

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-24


11. راهکارهای ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی

دوره 6، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 8-20

محمدرضا جابرانصاری؛ رضا نجف بیگی؛ سیدمهدی الوانی


12. نقش انقلاب اسلامی در تقویت قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 22-44

محمدباقر خرمشاد؛ افشین متقی


14. نقش فن آوری اطلاعات بر تحول مفهوم هویت ملی

دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 22-41

احمد سلطانی نژاد؛ محمد حسین جمشیدی؛ افشین شامیری


15. شهروندی و دموکراسی در فضای مجازی از واقعیّت تا فراواقعیّت

دوره 8، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 8-35

کیومرث یزدان پناه درو؛ یاشار ذکی؛ عظیم زمانی


16. جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل با نگاه به دستورالعمل تالین

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 28-47

سهراب صلاحی؛ سید مهدی کشفی


17. منابع فرهنگیِ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق نوین

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-50


19. نقش عوامل نرم‌افزاری در تحول منزلت ملی قطر (2011-1995)

دوره 4، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-48


20. تبیین رسالت دانشگاه و دانشگاهیان در مقابله با جنگ نرم

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-62