دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قدرت نرم (SPBA) - شماره جاری