زوال قدرت نرم ایالات ‌متحده امریکا
1. زوال قدرت نرم ایالات ‌متحده امریکا
دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1391، ، صفحه 45-62

چکیده
  : نوشتار حاضر با روش اسنادی به مساله زوال قدرت نرم امریکا می‌پردازد. نویسنده ابتدا مؤلفه‌های قدرت نرم را با توجه به عقاید جوزف نای مورد بررسی قرار داده سپس با کمک همین نظریه می‌کوشد به پرسش اصلی مقاله، ...  بیشتر