تبیین رسالت دانشگاه و دانشگاهیان در مقابله با جنگ نرم
1. تبیین رسالت دانشگاه و دانشگاهیان در مقابله با جنگ نرم
دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1392، ، صفحه 41-62

چکیده
  ساختار جوامع پیچیدة کنونی متأثر از دانش و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است. بدلیل پیچیدگی انسان و جوامع انسانی و همچنین دانش‌محور بودن فعالیت‌های اجتماعی، لازم است دانشگاه‌ها در رسالت‌های ...  بیشتر