رویکرد دفاعی – تهاجمی جمهوری خلق چین در چارچوب فضای سایبر
1. رویکرد دفاعی – تهاجمی جمهوری خلق چین در چارچوب فضای سایبر
دوره 4، شماره 10 ، بهار 1393، ، صفحه 9-24

چکیده
  اهمیت قدرت نرم و فضای سایبری در بستر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر کسی پوشیده نیست. چین با اذعان به این اهمیت و با این چشم‌انداز که جنگ‌های آینده ممکن است جنگ‌های سایبری باشد اهمیت ویژ‌ه‌ای ...  بیشتر