تدوین سناریوهای مؤثر بر تأثیرات ژئواکونومیکی شیوع کرونا
تدوین سناریوهای مؤثر بر تأثیرات ژئواکونومیکی شیوع کرونا

میر نجف موسوی؛ محسن جان پرور؛ ساجد بهرامی جاف؛ ریحانه صالح آبادی؛ علی شمس الدینی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-30

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.2.1.7

چکیده
       ژئواکونومی، دانش طراحی و بازآفرینی استراتژی­های بازیگران با استفاده از منابع جغرافیای قدرت با ماهیت اقتصادی در مناسبات فروملی، ملی، منطقه­ای و جهانی هستند. شیوع ویروس کرونا تأثیرات ...  بیشتر
گسترش جهانی ویروس کرونا و مدیریت قدرت نرم؛ بررسی موردی مدیریت چینی قدرت نرم
گسترش جهانی ویروس کرونا و مدیریت قدرت نرم؛ بررسی موردی مدیریت چینی قدرت نرم

امیر عباسی خوشکار

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 119-143

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.2.5.1

چکیده
  بیماری جهان گستر کرونا از ابتدای سال 2020 تاکنون علاوه بر بیش از هشت میلیون تن مبتلا به ده ها میلیارد دلار خسارت های سنگین اقتصادی برای کشورهای مختلف منجر شده است. دولت ها جهت جلوگیری از تشدید آثار منفی ...  بیشتر