تحلیلی بر قدرت نرم عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و پایبندی به اخلاق شهروندی در بین کارکنان شهرداری شهر زنجان
1. تحلیلی بر قدرت نرم عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و پایبندی به اخلاق شهروندی در بین کارکنان شهرداری شهر زنجان

گلی بهشتی؛ سید صمد عابدینی؛ ربابه پورجبلی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 205-235

چکیده
  اخلاق شهروندی مفهومی جمعی است و بر ارزش‌هایی چون نوع­دوستی، وظیفه­شناسی و احترام و تکریم متقابل در محدوده­ای به نام شهر تأکید دارد.  بااین رویکرد پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر  قدرت نرم عضویت ...  بیشتر
بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روی هویت ملی
2. بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روی هویت ملی

محمودرضا رهبرقاضی؛ زینب ایمانیان مفرد

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 116-133

چکیده
  تغییر و تکوین هویت ملی به عوامل و زمینه‌های مختلفی مرتبط می‌گردد. یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر هویت ملی تکنولوژی‌های جدید ارتباطی است. هدف این پژوهش شناخت و تبیین تأثیر فضای مجازی با تأکید بر شبکه‌های ...  بیشتر