بررسی نقش رسانه های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل
1. بررسی نقش رسانه های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل

علی جعفری؛ محمد برجعلی زاده؛ ناهید کردی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 143-176

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.1.5.9

چکیده
  فناوری های ارتباطی نوین به عنوان مهمترین دست آورد انسان قرن بیستم از طریق اتصال زیربناها و روبناها در حیات مادی و معنوی بشر، ظرف سه دهه ابعاد گوناگون زندگی انسان معاصر را دستخوش تغییر و تحول کرده است. ...  بیشتر
شهروندی و دموکراسی در فضای مجازی از واقعیّت تا فراواقعیّت
2. شهروندی و دموکراسی در فضای مجازی از واقعیّت تا فراواقعیّت

کیومرث یزدان پناه درو؛ یاشار ذکی؛ عظیم زمانی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 8-35

چکیده
  انسان در عصر حاضر با ورود به دنیای مجازی با پدیده های بسیار متفاوتی در عرصه گوناگون زندگی مواجه شده است.ورود به این دنیای متفاوت مفهوم سنّتی دولت که با مرزهای جغرافیایی همراستا بود، دچار ابهام شده و به ...  بیشتر
دیپلماسی عمومی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران در دولت اوباما (با تاکید بر فضای سایبری)
3. دیپلماسی عمومی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران در دولت اوباما (با تاکید بر فضای سایبری)
دوره 5، شماره 12 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 139-159

چکیده
  دیپلماسی عمومی وظرفیت فضای سایبری (دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی) یکی از ابزارهای اصلی آمریکا در چارچوب دیپلماسی عمومی می باشد که از آن برای مدیریت جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران و ابزاری برای تغییر ...  بیشتر
جریان‌های سیاسی ایران در فضای مجازی؛ تحلیل محتوای وبلاگ های سیاسی
4. جریان‌های سیاسی ایران در فضای مجازی؛ تحلیل محتوای وبلاگ های سیاسی
دوره 3، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 63-78

چکیده
  گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در دو جهان واقعی و مجازی حضور دارند و این دو حضور علی رغم تفاوت های اساسی به یکدیگر وابسته است.این مقاله در مسیر پاسخ گویی به سوال اصلی تحقیق یعنی «میزان و کیفیت بهره گیری ...  بیشتر