جاسوسی رایانه ای ابزاری در حوزه جنگ نرم (گونه شناسی، موانع حاکم بر تحقیقات و قوانین مترتب بر جاسوسی رایانه ای)
1. جاسوسی رایانه ای ابزاری در حوزه جنگ نرم (گونه شناسی، موانع حاکم بر تحقیقات و قوانین مترتب بر جاسوسی رایانه ای)

مسلم پیری زمانه؛ داریوش پیری زمانه؛ کاوه قدمی؛ حمیدرضا بازگلی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1395، ، صفحه 136-158

چکیده
  چکیده در عصر حاضر جاسوسی و جمع آوری اطلاعات از طریق نیروی انسانی آموزش دیده یک امر سخت، وقت گیر، پر هزینه و خطرناک بوده و در صورت آشکار شدن و لو رفتن ماموریت هم برای کشور هدف و هم کشور مبداء مسایلی را در ...  بیشتر