مدیریت کرونا و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
1. مدیریت کرونا و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

ایمان رمضانی؛ محمد لعل علیزاده

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 211-234

چکیده
  در جوامع مختلف در مقابله با بحران از الگوهای مختلفی برای مدیریت بحران استفاده می شود که کاملا تحت تاثیر نظام سیاسی حاکم بر این جوامع است. با شیوع گسترده ویروس کرونا دیدگاه های مختلفی در زمینه سیاست ورزی ...  بیشتر