نسبت شناسی ارزش‌های دینی و اقتدار ملی
1. نسبت شناسی ارزش‌های دینی و اقتدار ملی

سیدمحمدحسین رسولی؛ یاسین پورعلی؛ میثم بلباسی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1400

چکیده
  از مهم ترین مولفه های حیات یک کشور، اقتدار ملی آن کشور است. و یکی از مهم ترین راه های غلبه بر یک کشور توسط دشمنان از بین بردن اقتدار ملی آن کشور می باشد. لذا شناخت مولفه های اقتدار ملی از مسائل ضروری می باشد. ...  بیشتر