تحلیلی بر قدرت نرم عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و پایبندی به اخلاق شهروندی در بین کارکنان شهرداری شهر زنجان
1. تحلیلی بر قدرت نرم عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و پایبندی به اخلاق شهروندی در بین کارکنان شهرداری شهر زنجان

گلی بهشتی؛ سید صمد عابدینی؛ ربابه پورجبلی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 205-235

چکیده
  اخلاق شهروندی مفهومی جمعی است و بر ارزش‌هایی چون نوع­دوستی، وظیفه­شناسی و احترام و تکریم متقابل در محدوده­ای به نام شهر تأکید دارد.  بااین رویکرد پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر  قدرت نرم عضویت ...  بیشتر