نقش فناوری های نوین اطلاعاتی در جنگ های آینده
1. نقش فناوری های نوین اطلاعاتی در جنگ های آینده

هادی مرادپیری؛ حمید رضا خضرایی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 159-177

چکیده
       طراحی و به­کارگیری اصول، شیوه­ها، تدابیر و تمهیدات اطلاعاتی از جمله ضروریات بی­بدیل و غیرقابل جایگزین در عملیات­های رزمی و اطلاعاتی به شمار رفته که رعایت و به­کارگیری آن هر چند ...  بیشتر