عملکرد نهادهای غیردولتی ورزشی بعنوان قدرت نرم در برقراری صلح در سطح بین المللی با تاکید بر بازی‌های المپیک
1. عملکرد نهادهای غیردولتی ورزشی بعنوان قدرت نرم در برقراری صلح در سطح بین المللی با تاکید بر بازی‌های المپیک

رسول افخمی؛ بهشید ارفع نیا؛ محسن محبی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 123-157

چکیده
  امروزه ســازمان هــای بین المللــی غیردولتی به دلیل ماهیــت غیرانتفاعی وداوطلبانه خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند و توانسته انددر شــکل گیری و اجرای قواعد بین المللی نقش مهمی ...  بیشتر