عملکرد نهادهای غیردولتی ورزشی بعنوان قدرت نرم در برقراری صلح در سطح بین المللی با تاکید بر بازی‌های المپیک
1. عملکرد نهادهای غیردولتی ورزشی بعنوان قدرت نرم در برقراری صلح در سطح بین المللی با تاکید بر بازی‌های المپیک

رسول افخمی؛ بهشید ارفع نیا؛ محسن محبی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 123-157

چکیده
  امروزه ســازمان هــای بین المللــی غیردولتی به دلیل ماهیــت غیرانتفاعی وداوطلبانه خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند و توانسته انددر شــکل گیری و اجرای قواعد بین المللی نقش مهمی ...  بیشتر
نقش نهادهای ورزشی(به عنوان قدرت نرم) در توسعه روابط سیاسی
2. نقش نهادهای ورزشی(به عنوان قدرت نرم) در توسعه روابط سیاسی

رسول افخمی؛ بهشید ارفع نیا؛ محسن محبی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 239-263

چکیده
       پژوهش حاضر تلاش داشت تا به این سوال پاسخ دهد که نهادهای ورزشی به چه نحوی و چگونه سبب توسعه روابط سیاسی در سطح بین المللی بالاخص روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. در حقیقت هدف این تحقیق ...  بیشتر