مفهوم شناسی قدرت ملی با رویکردی دینی
1. مفهوم شناسی قدرت ملی با رویکردی دینی

قادر عبدالعلی‌پور

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1400

چکیده
  مفهوم قدرت ملی بعد از فروهشتن نظام دو قطبی دوران جنگ سرد و متعاقب آن، شکل گیری واحدهای سیاسی مستقل (دولت – ملت) نمود بارزتری یافته است. قدرت ملی، تعین بخش اهداف و مصالح ملی هر واحد سیاسی است؛ زین سان، ...  بیشتر