نقش فضای مجازی در فرایند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی
1. نقش فضای مجازی در فرایند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی

شادی مکی؛ نازنین ملکیان؛ نوروز هاشم زهی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 261-287

چکیده
  نقش فضای مجازی در قانونگذاری با رویکرد به حوزه عمومی به این معنا است که نیازها، ارزش‌ها و هنجارهای شهروندان در تقنین قوانین با رویکرد به فضای مجازی چه مقدار تجلی می‌یابد. قانونگذاران چه مقدار از فضای ...  بیشتر